سایت رد پیکس
به خودت میای میبینی دیگه هر چی صبر بوده خرج کردی

به خودت میای میبینی دیگه هر چی صبر بوده خرج کردی


به خودت میای

میبینی دیگه هر چی صبر بوده خرج کردی

هر چی اعصاب بوده خورد کردی

دیگه هیچیو نمیتونی تحمل کنی

فقط یه آرامش مطلق میخوای


عکس نوشتهعکس نوشته غمگینعکس پروفایل غمگین
دریافت عکس

عکس های مرتبط عکس نوشته غمگین


عکس نوشته های جدید


موضوعات مرتبط