سایت رد پیکس
تو باید باشی تا صبح بخیر شود آفتاب در آسمان همه هست

تو باید باشی تا صبح بخیر شود آفتاب در آسمان همه هست


تو باید باشی

تا صبح بخیر شود

آفتاب در آسمان همه هست

و روشنایی در روز

تو باید باشی

تا دلم گرم شود و چشمانم روشن


عکس نوشتهعکس نوشته زیباعکس پروفایل زیبا
دریافت عکس

عکس های مرتبط عکس نوشته زیبا


عکس نوشته های جدید


موضوعات مرتبط