سایت رد پیکس
خداجونم برای تمام وقتایی که تو پیشم بودی

خداجونم برای تمام وقتایی که تو پیشم بودی


خداجونم

برای تمام وقتایی

که تو پیشم بودی وقتی
 
هیچ کس نبود

ازت ممنونم


عکس نوشتهعکس نوشته خداعکس پروفایل خدا
دریافت عکس

عکس های مرتبط عکس نوشته خدا


عکس نوشته های جدید


موضوعات مرتبط