سایت رد پیکس
خدایا خودت آرامم کن نمیخواهم بندگانت

خدایا خودت آرامم کن نمیخواهم بندگانت


خدایا

خودت آرامم کن

نمیخواهم بندگانت مرا آرام کنند

چرا که همانگونه که آرام میکنند

بدتر از آن ویرانم میکنند


عکس نوشتهعکس نوشته خداعکس پروفایل خدا
دریافت عکس

عکس های مرتبط عکس نوشته خدا


عکس نوشته های جدید


موضوعات مرتبط