سالها منتظر سیصد و اندی مرد است

سالها منتظر سیصد و اندی مرد است


سالها

منتظر سیصد و اندی مرد است

آنقدر مرد نبودیم که یارش باشیم


عکس نوشتهعکس نوشته مذهبیعکس پروفایل مذهبیعکس مذهبی
دریافت عکس

عکس های مرتبط سالها منتظر سیصد و اندی مرد است

عکس نوشته های جدید

موضوعات مرتبط عکس نوشته مذهبی