ولنتاین‌ ببرینش‌ بیرون یکم‌ قدم‌ بزنین

ولنتاین‌ ببرینش‌ بیرون یکم‌ قدم‌ بزنین

ولنتاین‌ببرینش‌بیرون
یکم‌قدم‌بزنین
دوتاچایی‌گرم‌بخورید‌چشاشو‌ببوسید
آخرشم‌یه‌شاخه‌گل‌بدید‌بهش
"عاشقی‌کنید‌نه‌معامله"

عکس نوشته عکس نوشته ولنتاین
عکس پروفایل ولنتاین
عکس ولنتاین

عکس های مرتبط ولنتاین‌ ببرینش‌ بیرون یکم‌ قدم‌ بزنین

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است