چقدر اشتباه است که یک زن فکر کند

چقدر اشتباه است که یک زن فکر کند

چقدر اشتباه است که

یک زن فکر کند

دنیایی را که میخواهد

یک مرد میتواند برای او بسازد

بجای آنکه خودش بسازد

عکس نوشته عکس نوشته زن
عکس پروفایل زن
عکس زن

عکس های مرتبط چقدر اشتباه است که یک زن فکر کند

ارسال دیدگاه