سایت رد پیکس
کارگردان این دنیا خداست از سخت بودن نقشی که داری

کارگردان این دنیا خداست از سخت بودن نقشی که داری


کارگردان این دنیا خداست

از سخت بودن نقشی که داری گل من نباش

چرا که سخت بودن این نقش،

نشان اعتماد کارگردان به شایستگی بازیگر است ...


عکس نوشتهعکس نوشته خداعکس پروفایل خداعکس خدا
دریافت عکس

عکس های مرتبط کارگردان این دنیا خداست از سخت بودن نقشی که داری

عکس نوشته های جدید

موضوعات مرتبط عکس نوشته خدا